Postitatud

Avalik konkurss 2022 a. XXII Tallinna võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostajate leidmiseks

Eesti Spordiselts Kalev kuulutab välja avaliku konkursi XXII Tallinna võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja kunstiliseks teostamiseks.

XXII Tallinna võimlemispidu toimub 5.juuni 2022 a. Pirita Spordikeskuses Tallinnas.

Võimlemispeo kunstilise toimkonna moodustavad pealavastaja, kavaautorid ja nende assistendid. Võimlemispeo kunstilisel toimkonnal lasub vastutus loomingulise konkurssi tulemusest lähtuvalt kunstiliselt tervikliku ning väärtuspõhise XXII Tallinna võimlemispeo ühise loomise eest. XXII Tallinna võimlemispeo korraldamise ja rahastamise eest vastutab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Võimlemistreenerite Klubiga KATREK. XXII Tallinna võimlemispeol toimub ühepäevane kontsert Pirita Spordikeskuses 5.juunil 2022.

Käesoleva konkursi võitja moodustab XXII Tallinna võimlemispeo kunstilise toimkonna, mille liikmete nimekirja kinnitab Eesti Spordiselts Kalev hiljemalt oktoobris 2021. Kunstilise toimkonna ühisloominguna esitatakse võimlemispeo  repertuaarikava Eesti Spordiseltsi Kalev võimlemistoimkonnale kinnitamiseks hiljemalt 25.oktoober 2021.

 

  1. KONKURSI ÜLDTINGIMUSED

1.1 Avaliku konkursi XXII Tallinna võimlemispeo ideekavandi leidmiseks ja kunstiliste teostajate leidmiseks (edaspidi konkurss) korraldab Eesti Spordiselts Kalev.

1.2 Konkurss toimub eesti keeles.

1.3 Konkurss algab 2. augustist 2021.

1.4 Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 15. september 2021 kell 12.00 (keskpäeval).

1.5 Konkursitööd palume saata e-postiga aadressile  lembe@eestikalev.ee, teemaks märkida “XXII Tallinna võimlemispidu”, või tuua aadressile Eesti Spordiselts Kalev, Staadioni 3, Tallinn.

1.6 Teema ei ole etteantud.

 

  1. TINGIMUSED KONKURSIL OSALEJALE

2.1  Tallinna võimlemispeo konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana, kuhu kuuluvad pealavastaja kandidaat koos kava autoritega. Pealavastaja peab olema võimeline võtma vastutuse ja kohustuse võimlemispeo kunstilise toimkonna juhtimise eest.

2.2. Tallinna võimlemispeo konkursil osalemise eelduseks on pealavastaja kandidaadi erialane kompetents ning üleriigilise võimlemispeo loome- ja juhtimisprotsessis osalemise kogemus.

2.3 Konkursil osalemiseks on vajalik pealavastaja kandidaadi kirjalik nõusolek pakutud ideekavandi teostamiseks.

 

  1. LÄHTEÜLESANDED VÕIMLEMISPEO IDEEKAVANDILE

3.1 Ideekavand peab lähtuma massvõimlemispidude liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, eesti keel, esivanemate pärand ning austav suhtumine kaasinimestesse.

3.2 Konkursile palume esitada XXII Tallinna võimlemispeo ideekavand, mis sisaldab:

3.2.1 selgelt sõnastatud kandvat ideed;

3.2.2 nägemust XXII Tallinna võimlemispeol kaasatavatest liikidest ja etenduse kestusest;

3.2.2.1 Võimlemispeol osalevad järgmised rühmaliigid: beebid ja 1-3.aastased väikelapsed, mudilased, 1.-3. klassi vanuserühmad, 4.-6.klassi vanuserühmad,7.-9. klassi ja gümnaasiumi vanuserühmad, rahvatantsurühmad, mehed, poisid, Idla, daamid ja eakad.

3.2.3 repertuaari koostamise põhimõtteid ja mahtu;

3.2.4 repertuaarinäiteid;

3.2.5 nägemust, kuidas võimlemispidu toetab üldist valdkondlikku arengut;

3.2.6 nägemust, kuidas ja millistele arengutele peaks õppeprotsess (seminarid, eelproovid) olema suunatud;

3.2.7 kirjeldust tehniliste vahendite kasutamise võimaluste kohta (ekraanid, kujunduselemendid jne);

3.2.8 nägemust sellest, milliseid ilminguid võimlemispidu ei tohiks sisaldada.

 

  1. IDEEKAVANDI HINDAMINE

4.1 Ideekavandit hindab Eesti Sprodiseltsi Kalev võimlemistoimkond.

4.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik tööd, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad XXII Tallinna võimlemispeo ideekavandite konkursi tingimustele.

4.3 Esitatud tööde hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

4.3.1 konkursile laekunud ideekavandite loomingulisus, algupärasus, originaalsus ja sobivus käesoleva konkursi kirjeldatud tingimustega;

4.3.2 pakutud ideede kandvus ühiskonnas, lähtumine valdkondlikest eesmärkidest ning sobivus lavastamiseks.

 

  1. KONKURSI TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE JA TEOSTAMINE

5.1 Konkursi tulemusel avalikustatakse ainult võidutöö(d).

5.2 Konkursi võitja(te)ga võetakse ühendust hiljemalt 5.oktoober 2021. Võitnud ideekavandi kunstilise teostajaga sõlmitakse  loominguline stipendiumileping ajavahemikuks 2021-2022.

5.3 Võitnud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad õigused lähevad üle Eesti Spordiseltsile Kalev alates konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Autoritasu sisaldub konkursi tulemusel sõlmitavas litsentsilepingus.

 

Eesti Spordiselts Kalev

Aadress: staadioni 3, Tallinn

 

LISAINFO:

Lembe Laas

võimlemise valdkonna juht

E-kiri: lembe@eestikalev.ee