Eesti Spordiseltsi Kalev PÕHIKIRI

 Eesti Spordiseltsi Kalev

PÕHIKIRI

  

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Nimi ja asukoht

(1) Mittetulundusühingu nimi on Eesti Spordiselts Kalev (lühendatult ESS Kalev), edaspidi Selts.

(2) Seltsi asukoht on Tallinn ja tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

§ 2.  Õigusjärgsus

Selts on 24.mail 1901.aastal asutatud Tallinna Jalgrattasõitjate Seltsi Kalev ning ENSV-s  erinevate nimetuste all tegutsenud spordiorganisatsiooni Kalev õigusjärglane. Selts järgib avalikke huvisid ja arendab väljakujunenud  sportlikke ja aatelisi traditsioone.

§ 3. Staatus

(1) Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

(2) Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast.

§ 4. Eesmärgid

(1) Seltsi ühistegevuse koordineerimine, liikmete huvide ja õiguste kaitsmine.

(2) Spordi- ja liikumisharrastuse toetamine, arendamine ning propageerimine.

(3) Spordimeisterlikkuse arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine.

(4) Väärikate Eesti Vabariigi kodanike kasvatamine.

§ 5. Sümboolika

Seltsil on vapp, lipp, märk ja muu sümboolika.

§ 6. Põhitegevused

(1) Põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmiseks keskendub Selts järgmistele tegevustele:

1)   korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja sündmusi,  osavõtte võistlustest, konkursse, koolitusi, nõustamist, spordilaagreid;

2)   kogub ja levitab spordi- ja tervisealast teavet, kindlustab mitmekülgse info kättesaadavuse kõigile seltsi liikmetele, kirjastab õppe-metoodilisi materjale ja teisi trükiseid;

3)   hoolitseb oma liikmete kultuurilise harimise eest;

4)   aitab Seltsi liikmetel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes lahendada sporditegevusega seonduvaid küsimusi;

5)   võtab osa spordirajatiste ehitamisest ja annab neis küsimustes oma liikmetele vajalikku  nõu;

6)   osutab oma liikmetele metoodilist ja praktilist abi õppe- ja treeningprotsessi korraldamisel, kõrge kvalifikatsiooniga sportlaste, spordikohtunike ja – organisaatorite ettevalmistamisel; üldrahvalike spordiürituste läbiviimisel; spordi-, õppe- ja muude vahendite hankimisel;

7)   arendab liikmete ühistegevust;

8)   tagab Seltsi ajaloolise järjepidevuse;

9)   arendab koostööd ja ühistegevust  riigi ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega;

(2) Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Seltsi peaeesmärk ega põhitegevus. Seltsi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

§ 7. Seltsi õigused ja kohustused

(1) Põhikirjas ettenähtud ülesannete täitmiseks on Seltsil õigus:

1)   rajada spordiehitisi, harjutuspaiku; luua spordikoole ja spordiühendusi ning võtta liikmete hulka spordiklubisid ja nende ühendusi;

2)   autasustada ja esitada autasustamiseks oma liikmeid; anda välja auhindu (ka rahalisi), tunnistusi ja diplomeid;

3)   stimuleerida spordiliikumise arendamisel silmapaistvaid isikuid ja organisatsioone ja anda välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;

4)   korraldada palgaliste ja vabatahtlike treenerite ning juhendajate koolitusi;

5)   tegeleda sporditarvete tootmise, hankimise, müümise, parandamise ja laenutamisega; arendada kirjastustegevust;

6)   omada ja hallata spordirajatisi, asutada äriühinguid ning omada nende osasid või aktsiaid;

7)   asutada sihtasutusi ja olla teiste juriidiliste isikute liikmeks, tegeleda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ettevõtlusega;

8)   osta ja müüa väärtpabereid, korraldada loteriisid ja ennustusvõistlusi ning luua sihtfonde spordi ja kehakultuuri arendamiseks;

9)   võtta vastu annetusi ja pärandusi;

10)    omada Seltsi tegevuse arendamiseks kinnis- ja vallasvara, üürida ja rentida neid teistelt isikutelt; anda teistele isikutele üürile oma vara; sõlmida lepinguid ja võtta varalisi kohustusi;

11)    koordineerida seltsi liikmete vahelist koostööd;

12)    sõlmida rahvusvahelisi spordisidemeid, osaleda rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide töös, astuda nende liikmeks ning sõlmida koostööleppeid;

13)    kaitsta seadusega ettenähtud korras Seltsi sümbolite kasutamist ning registreerida neid kaubamärkidena, anda Seltsi liikmetele ja nende liikmetele õigusi sümboleid kasutada; varustada liikmeid Seltsi sümbolite ja muude ühtsete vahenditega;

(2) Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

(3) Selts ei vastuta oma varaga liikmete kohustuste eest ning Seltsi liikmed ei vastuta oma varaga Seltsi kohustuste eest.

2.peatükk 

SELTSI LIIKMED

§ 8. Seltsi liikmed

(1)     Seltsi liikmeteks võivad olla juriidilised või füüsilised isikud, kes tunnistavad ning  täidavad Seltsi põhikirja.

(2)      Seltsi füüsilised liikmed ja juriidilisest isikust liikmete füüsilised liikmed moodustavad Seltsi liikmeskonna. Liikmeskonda kuuluval isikul on õigus saada vastava avalduse alusel Seltsilt kalevlase liikmepilet ning kasutada teenuseid, mida Seltsil on võimalik kalevlastele pakkuda.

§ 9. Juriidilisest isikust liikmed

(1)     Seltsi juriidilistest isikutest liikmeteks võivad olla Eestis registreeritud ja tegutsevad  spordiseltsid, –ühendused ja – liidud ning spordiklubid.

(2)     Spordiselts (liit, ühendus) käesoleva põhikirja tähenduses on spordiklubide ühendus. Seltsi liikmeks võib olla spordiselts (liit, ühendus) mille liikmeteks olevates spordiklubides on kokku vähemalt 30 liiget.

(3)     Seltsi liikmeks saab olla vähemalt 30 liikmega spordiklubi, mille eesmärgiks on teatud spordiala harrastamine ja edendamine. Erandkorras saab Seltsi liikmeks olla spordiklubi, mille liikmete arv on alla 30.

(4)     Juriidilise isiku ümberkujundamisel tema liikmelisus säilib.

(5)     Juriidilisest isikust teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib liikmelisus jaguneval isikul.

(6)     Juriidilise isiku lõppemisel liikmelisus lõpeb.

§ 10. Seltsi füüsilisest isikust liikmed

(1)     Seltsi füüsilisest isikust liikmeteks on enne 20. detsembrit 2005. a. vastu võetud füüsilised isikud. Peale nimetatud kuupäeva täiendavalt füüsilisi isikuid Seltsi liikmeks ei võeta.

(2)     Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus lõpeb.

§ 11. Liikmeks astumine

(1)     Seltsi liikmeks astumiseks esitab sooviavaldaja Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse ning kahe senise liikme soovituse. Juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni. Juhatus edastab talle laekunud avalduse koos oma seisukohaga üldkogule. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkogu.

(2)     Liikmeks astumise päevaks loetakse üldkogu vastava positiivse otsuse tegemisele  järgnevat päeva.

§ 12. Liikmete väljaastumine

(1)     Väljaastumiseks esitab liige Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus edastab  laekunud avalduse üldkogule.

(2)     Seltsist väljaastumise päevaks loetakse üldkogu vastava otsuse tegemisele järgnevat päeva.

§ 13. Liikme väljaarvamine

(1) Liikme võib Seltsist välja arvata üldkogu otsusega, kui liige:

1)   ei täida Seltsi põhikirja sätteid;

2)   on oluliselt kahjustanud Seltsi tegevust või mainet;

3)   tegutseb Seltsi eesmärkide vastaselt, ei täida juhatuse või üldkogu seaduslikke otsuseid  või ilmneb mõni muu oluline põhjus, mille tõttu tuleb liikme väljaarvamist pidada mõistlikuks ja põhjendatuks;

4)   seltsi liige ei ole tasunud korraliseks üldkoguks kahe aasta seltsi liikmemaksu.

(2)     Ettepaneku liikme Seltsist väljaarvamiseks teeb üldkogule juhatus.

(3)     Seltsist väljaarvamise päevaks loetakse üldkogu  vastava otsuse tegemise päeva.

(4)     Seltsist välja arvatud liikmele teatatakse väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 14. Liikmete õigused

(1) Liikmel on õigus:

1)   võtta osa Seltsi tegevusest, üritustest, võistlustest, kasutada Seltsi materiaalseid vahendeid ja teenuseid kehtestatud korra kohaselt;

2)   kasutada kehtestatud korra kohaselt Seltsi sümboolikat;

3)   võtta osa Seltsi tegevusega seotud küsimuste arutamisest üldkoosolekutel, esitada Seltsi juhatusele motiveeritud ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tööd puudutavates küsimustes;

4)   astuda omal soovil Seltsist välja.

§ 15. Liikmete kohustused

(1)  Liige on kohustatud:

1)   täitma Seltsi põhikirja ja juhtorganite otsuseid;

2)   tegutsema Seltsi eesmärkide saavutamise nimel ja aitama oma tegevusega kaasa Seltsi arengule;

3)   presenteerima Kalevi nime või logo oma kodulehel, üritustel, riietusel ja muul moel.

4)   hoidma ja kaitsma Seltsi head nime, mitte kahjustama Seltsi ja tema liikmete mainet ning hoiduma Seltsi eesmärkide vastasest tegevusest;

5)   maksma igal aastal liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra määrab üldkogu;

6)   juriidilisest isikust liikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral viivitamatult informeerima sellest Seltsi juhatust.

3.peatükk 

AULIIKMED

§ 16. Seltsi aunimetuseks on auliige.

(1)     Aunimetuse auliige annab üldkogu juhatuse ettepanekul füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on andnud olulise panuse Seltsi ja spordiliikumise arendamisse.

(2)     Seltsi  auliige ei pea olema Seltsi liige.

(3)     Auliikmele, kes ei ole Seltsi liige, ei laiene käesoleva põhikirjaga liikmetele antud õigused ja kohustused.

4.peatükk 

SELTSI  JUHTIMINE

§ 17. Seltsi juhtorganid ja struktuur

(1) Seltsi juhtorganid on üldkogu, volikogu ja juhatus.

(2) Üldkogu valib volikogu liikmed, sealhulgas volikogu esimehe, keda nimetatakse Seltsi presidendiks, ja volikogu 2 aseesimeest, keda nimetatakse Seltsi asepresidentideks.

(3) Volikogu on kuni 11 liikmeline organ, mis täidab põhikirjas sätestatud ulatuses üldkogu ülesandeid.

(4) Volikogu juhib ja esindab liidu liikmete poolt valitud Seltsi president või asepresidendid.

(5) Volikogu määrab juhatuse.

(6) Juhatus on 1-3 liikmeline organ, kes juhib ja esindab Seltsi.

 

§  18. Üldkogu

Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mida nimetatakse üldkoguks.

 

§ 19. Üldkogu pädevus

(1) Üldkogu pädevusse kuulub:

1) Seltsi põhikirja muutmine;

2) Seltsi põhieesmärkide ja ülesannete muutmine;

3) Seltsi tegevussuundade kinnitamine;

4) Seltsi presidendi ja volikogu liikmete valimine s.h. volikogu liikmete hulgast asepresidentide valimine ja tagasikutsumine käesolevas põhikirjas ettenähtud tingimustel ja korras;

5) Seltsi revisjonikomisjoni liikmete valimine;

6) audiitori määramine;

7) juhatuse või üldkogu poolt valitud muu organi liikmetega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;

8) majandusaasta aruande kinnitamine;

9) Seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

10) Seltsi likvideerijate arvu ja koosseisu ning lõpetamisel allesjäänud vara jagamiseks õigustatud isikute määramine;

11) volikogu liikmete ja presidendi tasustamise otsustamine;

12) kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine;

13) liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;

14) liikmemaksu maksmise tingimuste ja suuruse määramine;

15) aunimetuste andmise otsustamine.

§ 20. Üldkogu kokkukutsumine

(1)     Korralise üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

(2)     Korralise üldkogu kokkukutsumise kutse saadetakse kõikidele Seltsi liikmetele e-postiga, selle puudumisel kirja teel, vähemalt 4 nädalat enne üldkogu toimumist, kodulehel. Kutses märgitakse üldkogu toimumise aeg, koht ja päevakord. Üldkogu materjalid peavad olema liikmetele kättesaadavad hiljemalt üks nädal enne üldkogu toimumist.

(3)     Erakorralise üldkogu kutsub kokku juhatus, teatades sellest vähemalt seitse päeva ette.

(4)     Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates 1/10 seltsi liikmetest, volikogu või revisjonikomisjon.

(5)     Kui juhatus ei kutsu üldkogu paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

§ 21. Üldkogu päevakord

(1)     Üldkogu päevakorra määrab juhatus. Kui üldkogu kutsuvad kokku Seltsi liikmed või volikogu, määravad nemad üldkogu päevakorra.

(2)     Vähemalt 1/5 Seltsi liikmetest võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.

(3)     Küsimuse, mida ei ole eelnevalt üldkogu päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkogul osalevad kõik Seltsi liikmed, või vähemalt 9/10 üldkogul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkogul osaleb üle poole Seltsi liikmetest.

(4)     Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkogu otsustada järgmise üldkogu kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkogu pidamise korda.

§ 22. Üldkogu läbiviimine

(1)     Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Seltsi liikmetest ning seejuures üle poole juriidilistest liikmetest.

(2)     Kui paragrahvi lõikes 1 sätestatud kvooruminõuded ei ole täidetud, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev võtma vastu otsuseid, kui sellel osaleb üle kolmandiku Seltsi liikmetest.

(3)     Füüsilisest isikust Seltsi liige võtab üldkogust osa isiklikult või volitatud esindaja kaudu, kes võib olla ainult teine Seltsi liige. Juriidilisest isikust liiget esindab üldkogul seaduslik või volita­tud esindaja. Volikiri peab olema kirjalik. Juhatus korraldab esindajate volituste kont­rollimise. Üks isik võib korraga olla ainult ühe liikme volitatud esindaja.

(4)     Seltsi liikmel, kellel on tasumata korralise üldkogu toimumise ajaks seltsi liikmemaks ei oma üldkogul hääleõigust.

(5)     Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla üldkogu juhataja ja protokollija. Protokolli kantakse ka üldkogu otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkogust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkogule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

(6)     Pärast 14 päeva möödumist üldkogu lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkogu protokolli või selle osa ärakirja.

(7)     Üldkogu korraldamise kulud kannab Selts. Kui üldkogu kutsutakse kokku liikmete nõudel või nad kutsuvad selle ise kokku, võib üldkogu otsusega, mille poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, jätta kulud üldkogu kokkukutsumist taotlenud või kokku kutsunud liikmete kanda.

 

§ 23.  Üldkogu otsus

(1)     Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud Seltsi põhikirja muutmine ja lõpetamine ning Seltsi ühinemine või jagunemine, kus on nõutav 2/3 üldkogul esindatud  häältest.

(2)     Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed.

(3)     Igal Seltsi liikmel on üks hääl. Liige ei saa hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, liikme ja Seltsi vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus Seltsi esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esinduse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.

(4)      Isiku valimisel loetakse üldkogul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, sealjuures üle poole üldkogul esindatud häältest.

§ 24.  Põhikirja muutmine

(1)     Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

(2)     Põhikirjas ettenähtud Seltsi eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkogul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

(3)     Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

 

§ 25. Volikogu (volinike koosolek)

(1) Volinike koosolek, mida käesolevas põhikirjas nimetatakse volikoguks, on            käesolevas põhikirjas sätestatud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid täitev kuni 11 liikmeline organ. Volinike täpne arv otsustatakse üldkoosolekul.
(2) Volikogu liikmed valitakse Seltsi liikmete poolt neljaks aastaks. Volikogu liikmeks võib kandideerida Seltsi liige või Seltsi juhtorgani poolt ülesseatud kandidaat, kes on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

(3) Seltsi presidendi kandidaate võivad üles seada kõik Seltsi liikmed. Seltsi liikmeid teavitatakse ülesseatud kandidaatidest elektronposti teel või posti teel ja veebilehe kaudu.

(4)     Seltsi presidendi ülesseatud kandidaatidest esitatakse üldkogule valimiseks isikud, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku, kelle esitamist toetavad kolm Seltsi liiget ning kelle ülesseadmise dokumendid (kandidaadi CV ja platvorm) on saadetud Seltsi juhatusele hiljemalt 14 päeva enne valimisi üldkogul.

(5) Valitud Seltsi president esitab üldkoosolekule volikogu liikmete valimiseks volikogu liikmete kandidaadid ja kaks volikogu asepresidendi kandidaati. Kui esitatud kandidaatidest mõni ei saa üle poole üldkogul esindatud häältest,  esitavad üldkogul osalejad nende asemel uued kandidaadid. Asepresidendi kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek;

(6) Volikogu juhib Seltsi president või asepresidendid ja kes esindavad Seltsi volikogu pädevuses olevates küsimustes;

(7) Volikogu oma tegevusega:

1) viib ellu üldkogu otsused;

2) määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed;

3)   juhatuse liikmete ja esimehe tasustamise otsustamine;

4)   kinnitab Seltsi eelarve ja tööplaani;

5) kinnitab Seltsi palgalise personali koosseisud, töö tasustamise korra ja alused;

6) otsustab üldkogu kokkukutsumise ja määrab päevakorra;

7) kiidab heaks üldkogule esitatavate dokumentide projektid;

8) esitab üldkogule kinnitamiseks majandusaasta aruande;

9) moodustab alalisi või ajutisi komisjone ja toimkondi Seltsi põhiprobleemide arutamiseks ning ettevalmistamiseks, spordi suurürituste läbiviimiseks ja muuks otstarbeks ning kinnitab nende töökorra;

10) koordineerib Seltsi liikmete vahelist koostööd ja lahendab vaidlusküsimusi;

11) kiidab heaks Seltsi äriühingute arengukavad, majandusaasta aruanded ning kasumijaotamise ettepanekud;

12) kinnitab Seltsile kuuluvate äriühingute nõukogud või juhatused ja spordirajatiste ning  teiste allasutuste juhid;

13) otsustab muude seaduse ja põhikirja ning üldkogu otsusega volikogu pädevusse antud küsimuste üle;

(8) Seltsi presidendi ametist lahkumisel üldkogude vahelisel perioodil täidab ajutiselt presidendi ülesandeid volikogu otsuse alusel määratud volikogu liige.

(9) Volikogu liige võib volikogust tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest volikogule;

(10) Tagasiastunud volikogu liikme volitused lõpevad üldkogu poolt vastava otsuse tegemise päevast;

(11) Tagasiastunud volikogu liikme asemele võib üldkogu valida uue liikme, kelle volitused kehtivad kuni järgmiste korraliste valimiteni.

 

§ 26. Volikogu liikme tasustamine

(1)     Volikogu liikmele võib maksta tasu. Volikogu liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkogu otsusega.

§ 27. Volikogu  koosolekud

(1)     Volikogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub presidendi ülesandel kokku juhatus vähemalt 7 päeva enne selle toimumist. Kutses märgitakse aeg, koht ja päevakord.

(2)     Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema liikmetest.

(3)     Koosolekut juhatab Seltsi president, tema äraolekul asepresident või tema poolt volitatud volikogu liige.

(4)     Volikogu võib kutsuda koosolekutest osa võtma isikuid, kes on arutatavates küsimustes eksperdid. Nimetatud isikutel on koosolekul sõnaõigus.

§ 28.  Volikogu otsus

(1)   Otsused loetakse vastuvõetuks kohalviibivate volikogu liikmete lihthäälte enamusega.  Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

Volikogu võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata kirjaliku menetluse teel, sealhulgas elektronposti teel.

§ 29. Juhatus

(1)     Seltsil on juhatus, mis seda  juhib ja esindab.

(2)     Juhatuse liikmete arvu määrab volikogu (minimaalselt 1, maksimaalselt 3 liiget).

 

§ 30. Juhatuse esindusõigus

(1)     Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

(2)     Volikogu nõusolek on vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ja mille maksumus ületab 5000 eurot.

(3)     Juhatuse liikmed on Seltsi nimel tehingute tegemisel kohustatud Seltsi suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkogu või volikogu kehtestatud piiranguid.

§ 31. Juhatuse määramine ja pädevus

(1)     Juhatuse liikmeks määramisel on vajalik tema nõusolek.

(2)     Juhatuse liige määratakse tähtajaliselt neljaks aastaks.

(3)     Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest volikogule kirjalikult vähemalt kuu aega ette.

(4)     Tagasiastunud juhatuse liikme volitused lõpevad volikogu poolt vastava otsuse tegemise päevast.

(5)     Tagasiastunud juhatuse liikme asemele  määrab volikogu  uue liikme.

(6)     Juhatuse pädevus:

1)        teeb ettepaneku volikogule üldkogu kokkukutsumiseks ja koostab päevakorra projekti;

2)        koostab üldkogule esitatavate dokumentide projektid;

3)        esitab volikogule läbivaatamiseks üldkogule kinnitamiseks esitatava majandusaasta aruande;

4)        koostab Seltsi järgmise aasta tegevuskava ja eelarve projekti;

5)        viib ellu volikogu ja üldkogu otsused, juhib Seltsi tegevust;

6)        esindab Seltsi suhetes teiste isikute, asutuste ja rahvusvaheliste spordiühendustega ning teostab liikmeõigusi Seltsi poolt või osalusel loodud juriidilistes isikutes, sihtkapitalides, füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendustes;

7)        moodustab alalisi või ajutisi komisjone ja toimkondi Seltsi põhiprobleemide arutamiseks ning ettevalmistamiseks, spordi suurürituste läbiviimiseks ja muuks otstarbeks ning kinnitab nende töökorra;

8)        töötab välja ja esitab volikogule kinnitamiseks Seltsi palgalise personali koosseisud, töö tasustamise korra ja alused ;

9)        määrab stipendiaatidele stipendiumid vastavalt seadusele;

10)    koordineerib Seltsi liikmete vahelist koostööd ja lahendab vaidlusküsimusi;

11)    otsustab muude seaduse,  põhikirja ning üldkogu ja volikogu otsusega juhatuse pädevusse antud küsimuste üle.

§ 32.  Juhatuse liikme tasustamine

Juhatuse liikmele võib maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse volikogu otsusega.

§ 33.  Juhatuse koosolekud

(1) Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees määrates kutses toimumise aja, koha ja arutamisele tulevad küsimused.

(2) Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema liikmetest.

(3) Koosolekut juhatab esimees, esimehe äraolekul tema poolt volitatud juhatuse liige.

(4) Juhatus võib kutsuda koosolekutest osa võtma isikuid, kes on arutatavates küsimustes eksperdid. Nimetatud isikutel on koosolekul sõnaõigus.

§ 34.  Juhatuse otsus

(1) Otsused loetakse vastuvõetuks kohalviibivate juhatuse liikmete lihthäälte enamusega.  Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

(2) Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult (sh. elektronposti teel) kõik juhatuse liikmed.

§ 35. Revisjonikomisjon valimine ja pädevus

(1)     Üldkogu määrab revisjonikomisjoni liikmete arvu (2 – 4 liiget).

(2)     Revisjonikimisjoni liikmed valitakse neljaks aastaks.

(3)     Revisjonikomisjon ei või valida volikogu ja juhatuse liikmeid ning Seltsi palgalisi töötajaid.

(4)     Revisjonikomisjoni liikmete valimiseks on kandidaatide esitamise õigus kõigil seltsi liikmetel, sealjuures iga liige võib üles seada ühe kandidaadi. Nõuetekohaselt ülesseatud kandidaadiks loetakse isikud, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku ja kelle ülesseadmise ettepanek  on saadetud Seltsi juhatusele hiljemalt kaks nädalat enne valimisi üldkogul.

(5)     Revisjonikomisjoni pädevus:

1)   revideerib oma äranägemise järgi, kuid mitte harvem kui üks kord aastas seltsi finants- ja majandustegevust, põhikirja ja juhtorganite otsuste täitmist;

2)   teeb juhatusele ja üldkogule teatavaks revideerimise tulemused koos ettepanekutega Seltsi edasise tegevuse tõhustamiseks.

3)   esitab juhatusele ja üldkogule oma arvamuse Seltsi majandusaasta aruande kohta.

4)   oma ülesannete teostamiseks on revisjonikomisjoni liikmetel õigus osaleda juhatuse   koosolekutel ja üldkogul, tutvuda kõigi Seltsi dokumentidega ning saada Seltsi organi liikmetelt ja töötajatelt selgitusi.

5. peatükk

SELTSI VAHENDID JA VARA,

RAAMATUPIDAMINE JA JÄRELVALVE

§ 36. Vara ja vahendid

(1)     Seltsi vara ja vahendid moodustavad:

1) liikmemaksud;

2) toetused ja annetused;

3) riigi ja kohalike omavalitsuste toetus;

4) füüsiliste ja juriidiliste isikute toetus;

5) fondide ja sihtkapitalide toetus;

6) seltsi põhitegevuse tulud;

7) pärandvarad;

8) dotatsioonid;

9) muud legaalsed laekumised, loteriid, spordiennustused jms.

§ 37. Vara ja vahendite kasutamine

(1)     Seltsi vara ja vahendid kuuluvad Seltsile ja neid kasutatakse ja käsutatakse Seltsi eesmärkide täitmiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale.

(2)     Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi kohustuste eest.

§ 38. Raamatupidamine ja järelevalve

(1)     Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

(2)     Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

(3)     Seltsi majandustegevust kontrollib audiitor või revisjonikomisjon vähemalt üks kord aastas ning esitab oma järelduse üldkogule.

                                                                                                           6. peatükk

LÕPETAMINE,  ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

§ 39. Vabatahtlik lõpetamine

(1)     Seltsi vabatahtliku tegevuse lõpetamise otsuse võtab vastu üldkogu.

(2)     Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud ja esindatud liikmetest.

§ 40. Vara jaotamine likvideerimisel

(1)     Seltsi lõpetamisel toimub likvideerimine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

(2)     Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

§41. Ühinemine ja jagunemine

(1)     Seltsi ühinemise või jagunemise otsustab üldkogu.

(2)     Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud ja esindatud liikmetest.

7. peatükk

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

§ 42. Põhikirja tõlgendamine

Käesoleva põhikirja tõlgendamisega seotud vaidluste korral lähtutakse Eestis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogul 4. märtsil 1992. aastal Tallinnas.

Muudatused on sisse viidud ja kinnitatud seltsi erakorralisel üldkogul 24. novembril 1994. a, üldkogul 14. novembril 1996. a, erakorralisel üldkogul 20. detsembril 2005. a, üldkogul 20. juunil 2006. a, üldkogul 15. juunil 2007. a, üldkogul 10. septembril 2009. a, üldkogul 25. juunil 2012. a, erakorralisel üldkogul 15. mail 2013. a, korralisel üldkogul 24. mail 2016. a ja korralisel üldkogul 24. mail 2019. a.

Aleksander Tammert

Eesti Spordiseltsi Kalev

juhatuse liige