Eetikakoodeks

Eesti Spordiseltsi Kalev EETIKAKOODEKS

Alus: Vabaühenduste eetikakoodeks

Eetikakoodeks sätestab Mittetulundusühingu Eesti Spordiselts Kalev (edaspidi Spordiselts Kalev) väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

 • Spordiselts Kalev väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes.
 • Spordiseltsi Kalev koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
 • Oma igapäevases tegevuses lähtub Spordiselts Kalev Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.
 • Spordiseltsil Kalev on selge ja arusaadav missioon. Järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 • Spordiselts Kalev väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi ning kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 • Spordiselts Kalev kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 • Spordiselts Kalev peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 • Spordiselts Kalev püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tulemusi.
 • Spordiselts Kalev, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
 • Spordiselts Kalev ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 • Spordiselts Kalev, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 • Spordiselts Kalev ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
 • Spordiselts Kalev kasutab loodus-, inim-ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 • Spordiselts Kalev lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
 • Spordiselts Kalev annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 • Spordiselts Kalev peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 • Spordiselts Kalev avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
 • Informatsioon Spordiseltsi Kalev missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
 • Spordiselts Kalev suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 • Spordiselts Kalev on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
 • Spordiselts Kalev on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 • Spordiselts Kalev ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
 • Spordiselts Kalev peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 • Spordiselts Kalev austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
 • Spordiselts Kalev tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 • Spordiselts Kalev ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev