Arengukava

EESTI SPORDISELTSI KALEV

ARENGUKAVA

2017 – 2021

28.09.2023 nr 4
 
Eesti Spordiseltsi Kalev arengukava 2017-2021 pikendamine
 
Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu otsustab:
 
 pikendada Eesti Spordiseltsi Kalev arengukava 2017-2021 kuni 2024. aasta lõpuni.
(Otsus vastu võetud ühehäälselt).

SISSEJUHATUS

Eesti Spordiseltsi Kalev (ESS Kalev) arengukava on koostatud aastateks 2017 – 2021.

Arengukava koostati ajavahemikul märts 2016 – mai 2017. Arengukava koostamisel kaasati kõiki seotud osapooli, sh ESS Kalev volikogu, klubid ja seltsid, kes soovi avaldasid.

Kokku viidi läbi üks küsitlus „ESS Kalev strateegia 2025. Küsimustik ja mõttepaber“ ja kaks arutelu, kus arutati läbi teemavaldkondade lõikes senised saavutused, tugevused ja probleemid ning lepiti kokku peamised fookused järgnevaks viieks tegevusaastaks.

Käesoleva dokumendi loomise eesmärgiks oli koostada läbimõeldud arengukava, mis aitab ESS Kalev tegevust suunata ning seda lahti mõtestada nii seltsi liikmetele, koostööpartneritele kui ka teistele sidusgruppidele. Valminud arengukava vajab iga – aastast vahehindamist ning detailsete tegevuskavade koostamist.

Suured tänud kõigile ESS Kalev volikogu ja seltsi liikmetele, kes aitasid kaasa arengukava valmimisele ning järgmise viie aasta eesmärkide seadmisele!

ESS KALEV TUTVUSTUS

Üldandmed

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev 

Aadress: Staadioni 3, 10132 TALLINN

Registrikood: 80028946

KMKR nr: EE100559529

Liikmeid:

Füüsilisest isikust liikmeid: 7

Juriidilisest isikust liikmeid: 36

Tallinna jalgrattasõitjate seltsi „Kalev“ asutamiskoosolek peeti hotelli „St. Petersburg´i“ ruumes 24. mail 1901 aastal. Aastast 1919 nimetati Tallinna jalgrattasõitjate selts „Kalev“ ümber Eesti Spordiseltsiks Kalev. Tänaseks on Eesti Spordiselts Kalev pikkade traditsioonidega rahvuslik spordiselts, kes oma 116 tegevusaasta jooksul on üle elanud mitmeid riigikordi, majanduslikke tõuse ja mõõnu, kuid säilitanud oma nime, näo ja rolli spordis. Kõigi nende aastate jooksul on Kalevi nimi ühendanud paljusid põlvkondi Eesti sportlasi. Eesti Spordiselts Kalev ühendab 11 piirkondlikku spordiseltsi ja liitu ning 26 spordiklubi ja ühendust. Seltsil on ligi 9000 liiget. Enam kui sajandi vanusel organisatsioonil on välja kujunenud oma sümboolika (vapp, lipp, logo jne.), traditsioonid ja väärtused.

ESS Kalev on laste-, noorte- ja võistlusspordi ning liikumisharrastuse  edendaja ning kandja.

ESS Kalev volikogu, president ja juhatus valitakse neljaks aastaks. Juhatus viib ellu volikogu ja üldkogu otsuseid ning juhib seltsi tegevust.

ESS Kalev kuulub järgmistesse Eesti organisatsioonidesse: Eesti Olümpiakomitee, Tallinna Spordiliit, Ühendus Sport Kõigile, Eesti Koostöökogu, Eesti Võimlemisliit

Lisaks on ka nelja rahvusvahelise organisatsiooni liige:

 • CESS (Confederation Europeenne Sport Sante) – Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsioon.
 • CSIT (Confederation Sportive Internationale du Travail) – Rahvusvaheline Töölisspordi Konföderatsioon
 • ISCA (International Sport and Culture Association) – Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit
 • IVV (Internationaler Volkssport Verband) – Rahvusvaheline Rahvaspordi Liit

Tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt on Kalevil tihedam koostöö CSIT ja IVV-iga. Kõikidel organisatsioonidel on ka oma kindel spordi ja muude ürituste kalender.

ESS KALEV PÕHIEESMÄRGID:

 • Tervete, võimekate ja väärikate Eesti Vabariigi kodanike kasvatamine.
 • Seltsi ühistegevuse koordineerimine, liikmete huvide ja õiguste kaitsmine.
 • Spordi- ja liikumisharrastuse toetamine, arendamine ning propageerimine.
 • Spordimeisterlikkuse arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine.
 • ESS Kalev väärtuste kandmine ja hoidmine.

 

MISSIOON

Eesti Spordiseltsi Kalev missiooniks on isamaalis-aateline sportlik kasvatus, mis järgib ausa mängu reegleid, aidates kaasa tervisesporti ja tervislikke eluviise toetavale arengule, mille krooniks on elurõõmus inimene, terve pere ja toetav kogukond.

 

VISIOON

Eesti Spordiseltsi Kalev visioon on olla koos liikmetega aastaks 2021 Eesti edukaim laste-, noorte- ja võistlusspordi ning liikumisharrastuse edendaja ning kandja.

Selts on jätkusuutlik ja positiivse mainega organisatsioon, olles usaldusväärne ning konkurentsivõimeline koostööpartner nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt.

VÄÄRTUSED

Eesti Spordiseltsi Kalev väärtusteks on:

 • Enam kui sajandi vanune ajalugu koos traditsioonide ja väljakujunenud sümboolikaga.
 • Intellektuaalne kapital: kvalifitseeritud ja tulemuslike saavutustega treenerid ning oma ala entusiastid.
 • Tervislike ja sportlike eluviiside propageerimine, koos elanikkonna kaasamisega spordi- ja kehakultuuritegevusele.
 • Eesti Spordiseltsi Kalev põhimõttekindlus on järgida oma tegevuses ausa mängu reegleid, toetades seeläbi isamaalis-aatelist kasvatust.
 • Tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, lähtudes nii hea nime kui väärika maine kujundamisest.
 • Ausus, avatus ja demokraatia seltsi liikmeorganisatsioonide omavahelistes suhetes.
 • Laialdaste teadmiste ja kogemustega Kalevi Veteranide ühendus kui suurt väärtust ja kogemusi omav tugiorganisatsioon.
 • Spordipärandi säilitamine.

STRATEEGILISED EESMÄRGID ja MEETMED

Eesmärk 1:  ESS Kalev on suurim, edukaim selts, mille tegevus on efektiivne, silmnähtav, liikmeskonna poolt tunnetatav, väärikas ja üldsuse poolt toetatav.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • seltsi kvaliteetse spordi- ja igapäevase tegevuse korraldamine
 • ESS Kalev interaktiivsema kodulehekülje väljatöötamine ning kodulehe järjepidev uuendamine ja täiendamine, sh süstemaatiline infojagamine harrastusliikumise ja -võimlemise ning spordiürituste kohta
 • volikogu liikmete ja tunnustatud treenerite kaasamine
 • klubiliikmete andmebaasi korrastamine ja täiendamine
 • seltsi tegevusega seotud info süstemaatiline edastamine läbi erinevate kanalite võimalikult suurematele massidele
 • lisarakenduste loomine kodulehe juurde seltsisümboolika müümiseks ja laiendamiseks (veebipood)

Eesmärk 2: Aktiivselt toimiv koostöö liikmesorganisatsioonidega ja ühtekuuluvustunde hoidmine läbi seltsi väärtuste kandmise

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • tihedam vastastikune koostöö ja parem kommunikatsioon ESS Kalev ja piirkondlike liikmeorganisatsioonide vahel ning kaasatus üleriigilisse ja kohalikku spordi–liikumisalasesse tegevusse
 • liikmeprogrammi loomine ja arendamine
 • klubide ja seltside osavõtt heal tasemel korraldatud ühisüritustest (suvepäevad, jõulud, Kalevi MV jne)
 • stiiliraamatu loomine ja kinnitamine seltsi sümboolika õigeks kasutamiseks liikmesorganisatsoonide poolt
 • kaubamärgi (märkide) kaitsmine

Eesmärk 3:  Finantsbaas: riiklik tegevus- ja harrastusspordi toetus

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • riigi, kohaliku omavalitsuste, toetajate ja täiendavate vahendite leidmine,  jätkamine ja suurendamine
 • jätkata Kultuuriministeeriumiga läbirääkimisi Seltsi riigieelarvelise finantseerimise aluspõhimõtete väljatöötamiseks
 • Kalev SPA – läbi spordikeskuse hea majandamise täiendavate vahendite loomine
 • edukamate sportlaste, treenerite ja noortespordi toetamine

Eesmärk 4: Paremate treeningtingimuste loomine läbi olemasolevate taristute

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • Kalev SPA – treeningtingimuste pakkumine ja arendamine harrastajatele, tippsportlastele kui ka ESS Kalev liikmetele
 • Pärnu Sõudekeskus Kalev – treeningtingimuste pakkumine ja arendamine harrastajatele, tippsportlastele kui ka ESS Kalev liikmetele
 • Kalevi Keskstaadion – treeningtingimuste pakkumine ja arendamine harrastajatele, tippsportlastele kui ka ESS Kalev liikmetele
 • koostöö olemasolevate liikmesorganisatsioonide taristute osas

Eesmärk 5: Kalevi Keskstaadioni väljaehitamine

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • I etapp 2017 – 2019  korraldamine  ja läbiviimine linna ja riigi finantseerimise kaasabil
 • Kalevi keskuse (oma kodu) rajamine ja struktuuri arendamine lähtudes Seltsi tegevuse eesmärkidest
 • Kalevi Keskstaadioni jätkusuutlik arendamine
 • II etapp 2019 – 2021 koostöö ja  finantsvõimaluste leidmine ning taristu välja ehitamine

Eesmärk 6: Rahvusvaheliste suhete jätkamine.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • CESS (Confederation Europeenne Sport Sante) – Euroopa Spordi ja Tervise Konföderatsioon: Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit: tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt tihendab ESS Kalev koostööd CESS – ga
 • CSIT (Confederation Sportive Internationale du Travail) – Rahvusvaheline Töölisspordi Konföderatsioon: tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt tõhustab ESS Kalev koostööd CSIT – ga
 • ISCA (International Sport and Culture Association) – Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit: tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt tihendab ESS Kalev koostööd ISCA – ga
 • TUL(Suomen Työväen Urheiluliito) – tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt tõhustab ESS Kalev koostööd TUL – ga
 • IVV (Internationaler Volkssport Verband) – Rahvusvaheline Rahvaspordi Liit: tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt tõhustab ESS Kalev koostööd IVV-iga
 • rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamine.

Eesmärk 7: ESS Kalev noortelaagrite korraldamine ja isamaaline väljaõpe noortele koostöös Kaitseliiduga

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • elulist valmisolekut kujundavad üldharivate või ka spetsiifiliste erialaste koolituste korraldamine kõigile huvipooltele
 • noortelaagrid on suunatud eeskätt lastele ja noortele eesmärgiga arendada nende kehalist aktiivsust ning tippsportlikku vormi, mida toetab füüsiline keskkond
 • vajava taristu loomine, kus oleks võimalik  lastele ja noortele tagada paremat füüsilist ja vaimset arengut ning  pakkuda erinevatel spordialadel treeninguid ja võistlusi ning seda nii kohalikus mastaabis kui ka rahvusvahelisel tasemel
 • koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega laste– ja noortelaagrite korraldamine

Eesmärk 8: ESS Kalev traditsioonilise harrastusliikumise ja – võimlemise  koordineerimine

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • töötada välja harrastusliikumise ja -võimlemise programmiline tegevus·         harrastusvõimlemise koostöö Eesti Võimlemisliidu, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja rahvusvaheliste partneritega
 • staadioni massvõimlemispidude väärtustamine ja jätkusuutlik arendamine Eesti kultuuriruumis
 • rahvusvahelise harrastusliikumise arendamine ja propageerimine

Eesmärk 9: ESS Kalev Järelkasvukoondise projekti jätkamine ja laiendamine.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused ja kavandatavad uued algatused:

 • paremate võimaluste loomine läbi treeningtoetuste kuni U23 vanuseklassini
 • treeningtoetuse eraldamine intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanute klassis
 • rahvusvahelisele tasemele või selle künnisele jõudnud sportlase saavutuste väärtustamine, tunnustamine ja üldsusele tutvustamine
 • sportlaste enesetäiendamise, arengu ja jätkusuutlikkuse tagamine

ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA HINDAMINE

Arengukava strateegiliste suundade täiendamise ja elluviimise ning aruandluse eest volikogule vastutab seltsi juhatus.

Arengukava strateegiliste suundade väljatöötamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse eest üldkogule vastutab seltsi volikogu.

ESS Kalev volikogu ja juhatus esitab üldkogule iga aasta eelmise aasta tegevuskava täitmise aruande arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise ning meetmete tulemuslikkuse kohta ja järgmise aasta tegevuskava. ESS Kalev arengukava kinnitab üldkogu.

Vajadusel teeb üldkogu ettepanekuid arengukava muudatuste sisseviimiseks. Arengukava muudatused valmistab ette seltsi juhatus ja esitab volikogule. Strateegia muudatused kinnitab ESS Kalev üldkogu.

Arengukava kinnitati korralisel üldkogul 24.05.2017.